Plus+ B.V.

Algemene voorwaarden
2022

Algemene Voorwaarden Plus+ BV
Besloten Vennootschap Plus+ (hierna: Plus+) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85176389 en is gevestigd aan Wilhelminaplein 25 te Eindhoven. 

Artikel 1 - Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Plus+
3. Abonnement: het jaarlijkse abonnement waarmee Opdrachtgever de Diensten van Plus+ kan afnemen in een pakket inclusief onderhoud.
4. Bedrijf: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
5. Diensten: de Diensten die Plus+ aanbiedt, betreft de ter beschikking stelling van softwareprogrammatuur in de vorm van een of meer webapplicaties, plug-ins en overige programmatuur alsmede het ontwikkelen van bepaalde onderdelen (maatwerk).
6. Plus+: de leverancier die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.
7. Opdrachtgever: Het Bedrijf dat Plus+ heeft aangesteld, projecten aan Plus+ heeft verleend voor Diensten die door Plus+ worden uitgevoerd, of waaraan Plus+ een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
8. Overeenkomst: elke Overeenkomst, Abonnement, Strippenkaart en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Plus+, alsmede voorstellen van Plus+ voor Diensten die door Plus+ aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Plus+ waar deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel mee vormen.
9. Software: De door Plus+ aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde plug-ins.
10. Strippenkaart: de Overeenkomst die Opdrachtgever het recht geeft om een overeengekomen aantal uren te gebruiken voor de Diensten van Plus+. 

Artikel 2 - Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Plus+, elke Overeenkomst tussen Plus+ en Opdrachtgever en op elke Dienst die door Plus+ wordt aangeboden. 
2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Plus+ aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien. 
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Plus+ is overeengekomen. 
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever. 
5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. 
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. De afspraken in de Overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden. 
8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten. 
9. De rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet door Opdrachtgever aan een derde worden overgedragen tenzij Plus+ uitdrukkelijk en voorafgaande toestemming verleent aan Opdrachtgever. Het staat Plus+ vrij om hieraan nadere voorwaarden te verbinden. 
10. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
11. In het geval Plus+ niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen. 

Artikel 3 - Het Aanbod 
1. Alle door Plus+ gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeldt. 
2. Plus+ is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Plus+ het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Plus+ gegronde reden te weigeren. 
3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Plus+ niet binden. Eventuele afbeeldingen en gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Alle aanbieden worden voorts gedaan op door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn. 
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Oplevertijden en termijnen in het aanbod van Plus+ zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Plus+ niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.  

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst 
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Plus+ heeft aanvaard. De Opdrachtgever zal alle bij de registratie gevraagde verplichte gegevens volledig en naar waarheid verstrekken
2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard, zal Plus+ de registratie van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. 
3. Plus+ is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4. Elke Overeenkomst die met Plus+ wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Plus+ wordt toegekend, berust bij het Bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Plus+ is verbonden.
5. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst 
1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Plus+ een Overeenkomst is afgesloten in de vorm van een Abonnement, is de duur van deze Overeenkomst in elk geval één jaar, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen. Alvorens het Abonnement van één jaar in werking treedt, heeft Opdrachtgever een proefperiode van 30 dagen. Indien Opdrachtgever binnen zijn proefperiode besluit het Abonnement niet af te nemen, dient Opdrachtgever dit na de 21e dag per e-mail aan te geven.
2. De Overeenkomst wordt elk jaar telkenmale stilzwijgend verlengd met de oorspronkelijk overeengekomen termijn, tenzij Opdrachtgever of Plus+ de Overeenkomst schriftelijk heeft beëindigd met een opzegtermijn van één maand vóór het einde van de overeengekomen desbetreffende periode. Plus+ dient deze opzegging schriftelijk te bevestigd.3. Zowel Opdrachtgever als Plus+ kunnen de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever. 
4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Plus+ ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. 
5. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
6. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Plus+ op basis van het gestelde (uur)tarief. De (uren)registratie van Plus+ is hierbij leidend.
7. Indien Opdrachtgever een upgrade wenst van de werkzaamheden, kan Opdrachtgever een Strippenkaart afnemen. De Strippenkaart geeft het recht het aantal uren waarop de Strippenkaart recht geeft. Iedere vordering tot nakoming van de overeenkomst op grond van de Strippenkaart verjaart één jaar na aanschaf van de strippenkaart.
8. Zowel Opdrachtgever als Plus+ kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der Partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld plaatsvindt, is Plus+ nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. 
9. Alle postcontractuele verplichtingen uit deze voorwaarden en de Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding bestaan. Dit betreft in elk geval de bepalingen inzake de geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid en de geschilbeslechting en rechtskeuzebepaling.  

Artikel 6 - Uitvoering van de Overeenkomst 
1. Plus+ zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 
2. Bij de uitvoering van de Diensten is Plus+ niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen aanvullende werkzaamheden opleveren voor Plus+, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden. 
3. Plus+ is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 
4. Indien Plus+ op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, komen de hieraan verbonden kosten enkel en alleen voor Opdrachtgever. 
5. Indien sprake is van wijzigingen, kan Plus+ de uitvoering van de Dienst voortzetten met de gewijzigde versie van de Software . Nimmer is Plus+ gehouden of verplicht bepaalde functionaliteiten en/of specifieke eigenschappen te handhaven, wijzigen of toe te voegen. 
6. De broncode alsmede de technische documentatie van de Software is te allen tijde uitgesloten van het gebruiksrecht of voorwerp van een overdracht aan Opdrachtgever.
7. Zowel Opdrachtgever als Plus+ kan wijzigingen aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de afgenomen Dienst. De meerkosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of Plus+ de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.
8. Plus+ is niet gehouden om een fysieke drager aan Opdrachtgever te verstrekken met de programmatuur. 
9. Indien Plus+ op grond van de Overeenkomst tevens een back-up maakt van de gegevens van Opdrachtgever, zal Plus+ conform de Overeenkomst op vaste momenten een back-up maken en bewaren conform de overgekomen termijn. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de voor hem geldende wettelijke bewaar- en administratieverplichtingen indien en voor zover toepasselijk. 
7. Voor het gebruik en hosten van de website is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een licentieovereenkomst c.q. abonnement met Lightspeed voor desbetreffende diensten. De Dienst van Plus+ is te allen tijde afhankelijk van Lightspeed.
8. Per Abonnement heeft Opdrachtgever recht op het overeengekomen aantal uren aan support per week en/of maand. 

Artikel 7 - Verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is verplicht alle door Plus+ verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Plus+ niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
2. Plus+ is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Plus+ verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Plus+ voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
3. Plus+ kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Plus+ gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 5 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Plus+.
4. Opdrachtgever is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Software  van Plus+ te beschermen, en de op de Software rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren. 
5. Opdrachtgever draagt zorg voor geschikte apparatuur en een gebruiksomgeving.
6. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zijn inloggegevens ter beschikking te stellen aan personen buiten zijn bedrijf. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle gedragingen van personen die onder zijn inloggegevens worden verricht. 
7. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de Software voor andere doeleinden te gebruiken dan is overeengekomen. De Software mag niet onrechtmatig worden verspreid en/of op eigen of andere website worden geplaatst. 
8. De Opdrachtgever verbeurt een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000 aan Plus+, wanneer Opdrachtgever zich niet houdt aan de in lid 6 en 7 van dit artikel genoemde verboden. 

Artikel 8 - Ontwikkeling onderdelen c.q. plug-ins (maatwerk)
1. Plus+ kan een advies, plan van aanpak, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Plus+ de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. 
2. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen van onderdelen en/of plug-ins (waaronder tevens verstaan databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses en ontwerpen).
3. Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te ontwikkelen onderdelen c.q. modules schriftelijk vast. De onderdelen c.q. modules wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen. 
4. Plus+ is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een door hem ontwikkeld werk wordt opgeleverd of een hiermee gemoeide gebruikslicentie wordt overdragen. 
5. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht van het gebruik van de onderdelen c.q. modules vanaf het moment dat Opdrachtgever volledig aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan, behoudens het geval dat partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De bronbestanden zijn expliciet uitgesloten van het gebruik van Opdrachtgever. Tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden bronbestanden niet aan Opdrachtgever geleverd. 
6. De door Plus+ ontwikkelde onderdelen is opgeleverd wanneer Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord heeft gegeven voor de onderdelen c.q. modules binnen een maximale termijn van 7 kalenderdagen, tenzij een nader termijn is overeengekomen. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de onderdelen c.q. modules. Eventuele herstelwerkzaamheden na deze termijn worden gezien als meerkosten. 
7. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Plus+ verplicht om door Plus+ verstrekte voorstellen te beoordelen, althans binnen de overeengekomen periode. Indien Plus+ wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Plus+ gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging. 
8. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat mede afhankelijk is van externe factoren die de ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en/of diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie

Artikel 9 - (Op)Levering 
1. Plus+ zal, op in de Overeenkomst bepaalde wijze, de Software afleveren dan wel online voor aflevering beschikbaar stellen aan Opdrachtgever. Eventueel overeengekomen gebruikersdocumentatie wordt schriftelijk, dan wel digitaal aan Opdrachtgever verstrekt.
2. Opdrachtgever aanvaardt de Software in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt ('as is'), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare gebreken.
3. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Plus+ of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Plus+ recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan Plus+ aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn. 
4. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Plus+ bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 
5. Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Plus+ gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. 
6. Plus+ spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Plus+.
7. Plus+ spant zich in om de Dienst zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren.  

Artikel 10 - Risico overgang 
Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht, dan wel ten tijde van het eerste moment van ingebruikneming de Software.  

Artikel 11 - Garanties 
1. Plus+ voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat Plus+ in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde. 
2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Plus+ gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen. 
3. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is Plus+ gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden. 
4. Plus+ staat er niet voor in dat de Software zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. Plus+ spant zich in om fouten in de Software binnen een redelijke termijn te herstellen. Plus+ is gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de Software  in gebruik wordt genomen. Gebreken in Software dat niet door Plus+ ontwikkeld is, kan in overleg voor rekening en risico van Opdrachtgever hersteld worden. 
5. Opdrachtgever accepteert de Software ‘AS IS’. 
6. Opdrachtgever dient een geconstateerd gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan Plus+ te melden op een wijze dat Plus+ in staat is om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van Plus+ een bevestiging van de melding verstrekt aan Opdrachtgever. 
7. Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt nimmer het herstel van verminkte of verloren gegevens. Plus+ is niet verplicht om deze gegevens te herstellen. Indien overeengekomen kan Plus+ naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door Plus+ verstrekte inlichtingen. 
8. Plus+ is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Software  en is niet aansprakelijk voor het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Software  9. Plus+ staat er niet voor in dat de door haar ontwikkelde Software werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van webbrowsers en eventuele andere Programmatuur en/of apparatuur/hardware.
9. Aansprakelijkheid van Plus+ voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. Plus+ is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Software van Plus+ die zonder uitdrukkelijke toestemming van Plus+ heeft plaatsgevonden. 

Artikel 12 - Gebruik en onderhoud Software
1. Plus+ stelt aan Opdrachtgever op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen Software gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Het recht tot gebruik van de Software is niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet verpandbaar en niet-sublicentieerbaar en beperkt aan deze voorwaarden. 
2. Het gebruik van de Software door Opdrachtgever kan aan nadere beperkingen gebonden zijn en kan door Plus+ aangepast worden.
3. Plus+ is te allen tijde gerechtigd om maatregelen te treffen tegen onrechtmatig gebruik en/of ongeoorloofd gebruik van de Software door Opdrachtgever. Opdrachtgever onthoudt zich van handelen dat voornoemde maatregelen ongedaan, dan wel ineffectief, maakt.
4. Opdrachtgever mag de Software uitsluitend in en ten behoeve van haar eigen bedrijf gebruiken en uitsluitend voor het beoogd gebruik.
5. Het is Opdrachtgever nimmer toegestaan de Software te verkopen, verhuren, vervreemden, daarop beperkte rechten te verlenen of ter beschikking te stellen aan een derde tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Evenmin is het Opdrachtgever toegestaan een derde toegang te verschaffen tot de Software , dan wel de Software bij een derde ten behoeve van hosting onder te brengen, ongeacht of deze derde de Software uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever gebruikt. 
6. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd de Software  geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande daartoe strekkende schriftelijke toestemming van Plus+. Plus+ is nimmer gehouden voornoemde toestemming te geven en is gerechtigd voorwaarden te verbinden aan het verlenen van haar toestemming.  
7. Desgevraagd verleent Opdrachtgever op eerste verzoek volledige medewerking aan een door Plus+ uit te voeren onderzoek aangaande de naleving van de overeengekomen rechten, plichten en gebruiksbeperkingen.
8. Indien overgekomen, zal Plus+ onderhoud verrichten aan de Software. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door Partijen is overeengekomen. Ook indien dit niet expliciet is overeengekomen, kan Plus+ onderhoudswerkzaamheden verrichten, of de uitvoering van haar Diensten onderbreken indien zij dit noodzakelijk acht ten behoeve van het kunnen verrichten van onderhoud. Het doen van onderhoud kan tevens onderbrekingen veroorzaken in de uitvoering van de diensten, welke voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.
9. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen in de Software schriftelijk te melden aan Plus+, waarna Plus+ overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de fouten naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Plus+ gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
10. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Plus+.
11. Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van Plus+, heeft Opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de Software
12. Ten behoeve van het onderhoud is Plus+ bevoegd om onder meer (data)bestanden te controleren op onder andere computeraanvallen, computervirussen en onveilige en/of illegale handelingen, alsmede andere handelingen te verrichten die nodig zijn ten behoeve van het onderhoud. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan- en het gebruik van de Software door derden die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld.
13. Het onderhoud bevat in beginsel de volgende Diensten (i) correctief, (ii) preventief en (iii) adaptief onderhoud. Ingeval van correctief, preventief en/of adaptief onderhoud, is Plus+ gerechtigd om de SaaS-dienst geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen. Opdrachtgever heeft gedurende deze onderbreking geen recht op enige schadevergoeding. Plus+ zal de onderbreking zoveel mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden en niet langer dan noodzakelijk is voor het onderhoud. 
14. Plus+ is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de techniek van het datanetwerk of telecommunicatienetwerk en andere veranderingen in de door Plus+ aangeboden diensten. Deze wijzigingen kunnen mogelijk van invloed zijn op de door Opdrachtgever gebruikte randapparatuur, waarvoor Plus+ niet gehouden kan zijn tot het voldoen van enige schadevergoeding. 

Artikel 13 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen 
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Plus+ is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten. 
2. Opdrachtgever kan wijzigingen (laten) aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de SaaS-dienst. De aanvullende kosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of Plus+ de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt. 

Artikel 14 - Prijzen en betaling
1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) weergegeven, tenzij anders overeengekomen. 
2. Plus+ voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. 
3. Indien het Abonnement wordt aangegaan voor een jaar kan deze vergoeding zowel in een keer vooraf per jaar betaald worden als per maand betaald worden. Indien Opdrachtgever de kosten van het jaarabonnement in een keer vooraf betaald, ontvangt Opdrachtgever een korting van 10% op het totaalprijs van het jaarabonnement.
4. Een Strippenkaart dient ineens en op basis van volledige vooruitbetaling betaald te zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Plus+ kan overeenkomen met Opdrachtgever dat de strippenkaart aan het eind van de maand samen met de abonnementskosten worden voldaan via een automatische incasso. Indien de automatische incasso wordt gestorneerd is Plus+ gerechtigd de toegang tot de onderdelen stop te zetten. 
5. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Plus+ ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
6. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot in zijn geheel te voldoen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
8. Plus+ is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
9. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Plus+.
10. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 15 - Incassobeleid 
1. Alle door Plus+ gestelde betalingstermijnen betreffen fatale termijnen. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Plus+ zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 20123. Indien Plus+ meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.  

Artikel 16 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 
1. Plus+ gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Opdrachtgevers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Plus+ de betrokkene hierover informeren.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Plus+ verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Plus+ tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst. 
3. Indien Plus+ op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 
4. Partijen dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven alsmede andere toepasselijke wet- en regelgeving. Partijen dienen hiervoor een verwerkersovereenkomst te sluiten. 
5. Opdrachtgever heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplichtingen tegenover derden. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. Opdrachtgever is zelf uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de juiste nakoming van deze verplichtingen. Plus+ is ten aanzien van deze persoonsgegevens “Verwerker” in de zin van de AVG. Plus+ zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen.  

Artikel 17 - Opschorting 
1. Plus+ heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn. 
2. Plus+ is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Plus+ is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.  

Artikel 18 - Overmacht 1. Plus+ is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen. 
2. Onder overmacht aan de zijde van Plus+ wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Plus+, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Plus+ zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Plus+ buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen. 
3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden, kan de Overeenkomst door elk van de Partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar. 4. Indien Plus+ bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.  

Artikel 19 - Beperking van aansprakelijkheid 

1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Plus+, is Plus+ uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Plus+ binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Plus+ deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Plus+ in staat is om adequaat te reageren. 
2. Indien het verrichten van Diensten door Plus+ leidt tot aansprakelijkheid van Plus+, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de SaaS-dienst in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen. 
3. Plus+ is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Plus+ geleverde Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade en vertragingsschade en renteschade. 
4. Plus+ is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites. 
5. Plus+ is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Software, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Software . 6. Aansprakelijkheid van Plus+ voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. 
7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen computer, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is Plus+ hiervoor aansprakelijk. 
8. Plus+ staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Plus+ verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. 
9. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie. 
10.  Plus+ is nimmer aansprakelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de diensten van Lightspeed en is niet aansprakelijk voor het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de diensten van Lightspeed.
11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Plus+ vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Plus+ Elke vordering tot schadevergoeding jegens Plus+ dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen één jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Plus+ eindigt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.  

Artikel 20 - Geheimhouding 
1. Plus+ en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle informatie die zij over elkaar en van elkaar verkrijgen. Alle informatie en gegevensdragers van de andere Partij worden niet aan derden beschikbaar gesteld en dienen strikt geheim te blijven, tenzij de andere Partij voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend daartoe. 
2. Opdrachtgever is verplicht om alle Website en andere materialen die door Plus+ worden verstrekt geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij Plus+ daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. 
3. Indien Plus+ op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Plus+ zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Plus+ niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst. 
4. De geheimhoudingsverplichting leggen Plus+ en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.  

Artikel 21 - Intellectuele Eigendomsrechten 
1. Alle rechten van intellectuele eigendom van Plus+, waaronder verstaan aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Software, plug-ins, databestanden, programmatuur, apparatuur en/of andere materialen waaronder verstaan maar niet beperkt tot ontwerpen, analyses, rapporten, documentatie en offertes alsmede al het voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Plus+, en/of derden c.q. toeleveranciers indien deze rechten reeds toebehoorden aan anderen dan Plus+.
2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Plus+ rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Plus+ en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Plus+ opgeleverde zaken, dient Plus+ expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 
3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Plus+ rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de Website, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
4. Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, auteursrechten, handelsnamen, merken, of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de Website, Documentatie en/of overige materialen te wijzigen of te verwijderen. 
5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van de IE-rechten van Plus+.
6. Opdrachtgever vrijwaart Plus+ voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever zal Plus+ onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken. 
7. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van Plus+., wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. 

Artikel 22 - Vrijwaring en juistheid van informatie 
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Plus+ verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk. 
2. Opdrachtgever vrijwaart Plus+ van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid. 
3. Opdrachtgever vrijwaart Plus+ voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door Plus+ opgestelde adviezen en rapportages. 
4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, Website of informatiedragers aan Plus+ verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten. 
5. Opdrachtgever vrijwaart Plus+ van alle aanspraken van Lightspeed of andere derden ten gevolge van het hosten van de website ten behoeve van Opdrachtgever 

Artikel 23 - Klachten 
1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Plus+ of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@dmws.nl met als onderwerp “Klacht”. 
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Plus+ de klacht in behandeling kunnen nemen. 
3. Plus+ zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. 
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.  

Artikel 24 - Toepasselijk recht 
1. Op de rechtsverhouding tussen Plus+ en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
2. Plus+ kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Plus+ en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant (locatie Eindhoven), tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen. 

Eindhoven, 24 augustus 2022